SONY VPCEA4BGX/BJ CardReader driver download miễn phí (ver. 1256312)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí SONY VPCEA4BGX/BJ CardReader driver cho Notebooks.

CardReader (ver. 1256312) PE SELF-EXTRACTING phát hành 2010.12.03.

File được download 0 lần và được xem 219 lần.

Loại Notebooks
Hãng SONY
Thiết bị VPCEA4BGX/BJ
Hệ điều hành Windows 7 64-bit
Phiên bản 1256312
Kích thước file 1.2 Mb
Loại file PE SELF-EXTRACTING
Phát hành 2010.12.03
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm SONY VPCEA4BGX/BJ CardReader driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
CardReader Driver for SONY VPCEA4BGX/­BJ Ricoh® PCIe Memory Stick® Host Controller Driver This utility installs the originally shipped version of the Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller driver.­ This driver also resolves the yellow exclamation point error that may appear in Device Manager next to "Base System Device" which indicates that a driver is not installed for that device

Driver Notebooks SONY VPCEA4BGX/BJ phổ biến:

Driver SONY Notebooks phổ biến: